Aktualności

Rozwód z winy żony - opieka na dziećmi dla ojca proszę bardzo

Wrzucamy kolejną sprawę rozwodową gdzie przy okazji spontanicznie zawalczyliśmy o tzw. wyłączną winę żony, Pani która była uprzejma zdradzać męża. Co ważniejsze, w sprawie udało się również wywalczyć opiekę nad dwójką małoletnich dzieci dla ojca. Nie są to częste rozstrzygnięcia. Dlatego warto o tym napisać, że można. Można zawalczyć o tzw. wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Można zawalczyć o wyłączną opiekę nad małoletnimi. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia po drugiej stronie z osobą skupioną nad sobą. Mamy do czynienia po prostu z gorszym rodzicem. Poniżej wyrok rozwodowy, i kilka zdań z uzasadnienia Sądu.

Polecamy się ! Mamy doświadczenie w sprawach rozwodowych. Mamy zespół adwokatów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Adwokat Szczecin, Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka Szczecin – www.adwokat-tumielewicz.pl

 

 

 

Sygn. akt X RC 1178/18

 

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 17 stycznia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział X Cywilny Rodzinny w składzie:

Przewodniczący:        SSO DB

Protokolant:               stażysta PK

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2022 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa AK

przeciwko JK

o rozwód

 

 1. rozwiązuje przez rozwód związek małżeński powódki i pozwanego zawarty w dniu 15 kwietnia w W i zapisany w księdze małżeństw w Urzędzie Stanu Cywilnego w W za numerem 20/2011- z winy powódki,

 

 1. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron Jarosławem urodzonym 12 października roku i Zbyszkiem urodzonym 3 sierpnia powierza pozwanemu, ograniczając władzę rodzicielską powódki do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka,

 

 1. kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron obciąża oboje rodziców i z tego tytułu zasądza od powódki na rzecz małoletnich  Jarosława oraz Zbyszka alimenty w kwotach po 800 (osiemset) złotych miesięcznie na każde z dzieci, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z rat, poczynając od uprawomocnienia się wyroku,

 

 1. ustala kontakty powódki z małoletnimi dziećmi stron w następujący sposób:

 

 1. w każdy II i IV weekend miesiąca od piątku bezpośrednio po zajęciach szkolnych do poniedziałku do rozpoczęcia zajęć szkolnych,
 2. w każdy wtorek miesiąca bezpośrednio po zajęciach szkolnych do godziny 19:00,
 3. w okresie wakacji letnich w latach parzystych od dnia 1 lipca od godziny 10:00 do dnia 15 lipca do godziny 18:00 i od 1 sierpnia od godziny 10:00 do 15 sierpnia do godziny 18:00, a w latach nieparzystych od dnia 15 lipca od godziny 10:00 do 31 lipca do godziny 18:00 i od 15 sierpnia od godziny 10:00 do dnia 30 sierpnia do godziny 18:00,
 4. w drugim tygodniu ferii zimowych każdego roku począwszy od poniedziałku drugiego tygodnia ferii od godziny 10:00 do niedzieli kończącej ten tydzień do godziny 18:00,
 5. w okresie Świąt Bożego Narodzenia w latach nieparzystych od dnia 25 grudnia od godziny 16:00 do dnia 26 grudnia do godziny 18:00, a w latach parzystych od dnia 24 grudnia od godziny 10:00 do dnia 25 grudnia do godziny 16:00,
 6. w okresie świąt Wielkanocnych w latach nieparzystych w Niedzielę Wielkanocną od godziny 10:00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godziny 10:00, a w latach parzystych w Poniedziałek Wielkanocny od godziny 10:00 do wtorku do godziny 18:00,
 7. w latach nieparzystych od dnia 30 kwietnia od godziny 18:00 do dnia 3 maja  do godziny 18:00,
 8. w latach parzystych od środy poprzedzającej święto Bożego Ciała od godziny 18:00 do niedzieli następującej bezpośrednio po tym święcie do godziny 18:00,

 

z jednoczesnym zobowiązaniem powódki do odbierania dzieci z placówek edukacyjnych i odprowadzania ich do miejsca zamieszkania lub placówek edukacyjnych, a pozwanego zobowiązuje do przygotowania dzieci do kontaktów przez zaopatrzenie ich w stosowną do pory roku odzież i leki,

 

 1. nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron,

 

 1. umarza postępowanie w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie dalszych kontaktów, 

 

 1. zasądza od powódki na rzecz pozwanego 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

 

 

 

                                   SSO                 

 

X RC 1178/18


[Sędzia Przewodniczący  02:21:11.024]

Zostanie teraz wygłoszone uzasadnienie tego wyroku w trybie art. 331(1) § 1 k.p.c. Pozwem o rozwód złożonym 28 maja 2018 r. powódka  wystąpiła o rozwiązanie jej związku małżeńskiego z J przez rozwód bez orzekania o winie, a także o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron powódce z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy rodzicielskiej pozwanemu do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dzieci oraz ustalenie miejsca pobytu dzieci przy matce, o obciążanie płatnością renty alimentacyjnej pozwanego w kwotach po 600 zł miesięcznie na każde z dzieci oraz ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z pozwanym w sposób opisany w punkcie czwartym pozwu.

 

W odpowiedzi na tak złożone żądanie rozwodu strona pozwana przychyliła się co do zasady do rozwiązania związku małżeńskiego stron przez rozwód z wyłącznej winy powódki, a także o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom z jednoczesnym ustaleniem, że miejsce dzieci będzie zgodnie z opieką naprzemienną wskazaną w punkcie trzecim swojego żądania, a w szczególności w systemie tygodniowym. Również z okresami w czasie wakacji letnich, ferii zimowych, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, długiego weekendu majowego i tzw. weekendu Bożego Ciała, które strona pozwana zaproponowała w sposób inny niż regularny cykl pieczy nad dziećmi i w sposób wyprzedzający w stosunku do niego. Ostatecznie strony zmodyfikowały w czasie trwania procesu swoje żądania, a wydawane przez Sąd postanowienia zabezpieczające zarówno w przedmiocie rent alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci, które pozostawały przy matce w toku procesu oraz odnośnie kontaktów, które wykonywane były w czasie trwania procesu bez większych problemów pomiędzy rodzicami.

 

Sąd ustalił, co następuje.

 

Strony zawarły związek małżeński po kilku latach znajomości i wspólnego pożycia, w momencie gdy dochodziło już do planowanych narodzin starszego syna stron. Został on zawarty w dniu 15 kwietnia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w, na co znajdujemy dowód w aktach sprawy w postaci aktu małżeństwa na karcie 6. Pierwszy syn stron urodził się 12 października r., a drugi syn 3 sierpnia , na te okoliczności również znajdują się w aktach sprawy akty urodzenia dzieci na kartach 7 i 8. Przed zawarciem związku małżeńskiego strony korzystały z lokali mieszkalnych, które były przez nich wynajmowane, przy czym następowała tutaj zmienność miejsca ich zamieszkania (…)

 

Strony podejmując decyzję o zmianie swoich warunków zawodowych i mieszkaniowych związanych z przeniesieniem się na znaczną część roku pozwanego poza granice kraju i konieczność w związku z tym zmodyfikowania zarówno pieczy nad dzieckiem, jak i stylu życia przyjmowały to bez problemowo. Problemy pojawiły się po kilku latach takiego bytowania, w którym kontakt pomiędzy małżonkami stał się coraz bardziej wybiórczy, a w szczególności prowadziło to do wyalienowania strony powodowej, która jednak w tym zakresie nie zgłaszała swoich wątpliwości wobec pozwanego, ten zaś realizował swoją dotychczasową pracę w warunkach, które sam uważał za trudne, zważywszy na mieszkaniowe warunki, które posiadał w Szwecji i tym samym uznawał, że usprawiedliwione dla polepszenia dalszego bytu mieszkaniowego rodziny. Zamiarem stron, który akceptowany był przez obie strony było wybudowanie bądź zakupienie nieruchomości, a celowi temu służyć miała właśnie praca w Szwecji. Jednakże realne możliwości realizacji tego planu zostały przekreślone oświadczeniem strony powodowej, która w kwietniu roku 2018 zakomunikowała pozwanemu, iż zamierza zakończyć związek małżeński i nie przedstawiła swoich wątpliwości co do dotychczasowego pożycia, lecz jedynie wskazała na plany jakie ma w zakresie mieszkaniowym żądając wyprowadzenia się pozwanego ze wspólnego miejsca zamieszkania, grożąc w przeciwnym wypadku opuszczeniem tego mieszkania wraz z dwojgiem dzieci. Po marcu roku 2018 komunikacja pomiędzy stronami praktycznie wygasła i obecnie również w zakresie pieczy wykonywanej nad małoletnimi dziećmi zasadniczo nie istnieje ograniczając się do sporadycznych SMS-ów, które nigdy nie są wymianą myśli i odpowiedzią na wezwania drugiej strony, lecz jedynie komunikatami, które wynikają z konieczności jaką stanowi sprawowanie pieczy zarówno w zakresie obowiązku szkolnego jak i ewentualnie problemów zdrowotnych dzieci.

 

Długotrwała rozłąka małżonków w ciągu całego roku przyczyniła się do zupełnie innych zamiarów i celów jakie wytyczała sobie strona powodowa. Ostatecznie zabieganie o własny wizerunek, które to przejawiało się również w operacji plastycznej korekcji piersi, a także w zmianach dotyczących we własnym ciele muskulaturze ostatecznie przekonało powódkę, iż dotychczasowy związek nie ma szans. Nie dała jednakże żadnych szans drugiej stronie komunikując mu swoje zastrzeżenia do tego stylu życia, który do tej pory prowadzili. Zaskoczony tym powód zareagował impulsywnie i z całą pewnością skierował swoje działania na wykazanie nieracjonalności, jego zdaniem, postawy strony powodowej angażując w to również firmę detektywistyczną. Elementy związane ze związkiem, jaki nawiązała powódka z Kamilem są w rzeczywistości elementami jej innego postrzegania celów życiowych. Związek ten w postaci znajomości, jak twierdzi strona powodowa, zadzierzgnięty w roku 2018 z jego początkiem bardzo szybko rozwinął się w związek o charakterze intymnym, związane to było z możliwością korzystania z lokalu mieszkalnego faktycznie należącego do matki

 

jak zresztą raport detektywistyczny potwierdza, i co Sąd uznaje za okoliczność wykazaną również w toku tego roku 2018. Faktem jest, że o ile wcześniej nie dochodziło do jakichkolwiek kontaktów poza małżeńskich strony powodowej, to jednakże jej styl życia, a w szczególności częste absencje w miejscu zamieszkania przy jednoczesnym przerzucaniu obowiązku pieczy nad dziećmi na własną matkę, również prowadziły do takiej zmiany celów życiowych.

 

Brak komunikacji pomiędzy małżonkami na tym etapie nie pozwolił na żadną korektę (…)

 

(…)

 

Zobacz również

Posiadanie narkotyków w trakcie ich zażywania, nie jest przestępstwem

Ponad ćwierć miliona zadośćuczynienia dla oczyszczonego z zarzutów Policjanta

Pomówienie w Internecie sprawa karna sprawa cywilna naruszenie dóbr osobistych

Obsługa prawna projektu "Rewitalizacja Kamienicy Dohrna w Szczecinie"

List gończy / ENA