Aktualności

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza zarzuty karne obrona przekroczenie uprawnień czy nie

Prawo karne - odpowiedzialność za przestępstwa urzędnicze. Artykuł 231 kodeksu karnego i inne

Przepis karny 

Art. 231 Kodeksu Karnego – czyli tzw. nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
§ 1.
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2.
Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4.
Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Odpowiedzialność za przestępstwo urzędnicze z art. 231 kodeksu karnego

Zarzut karny 

Przykładowa konstrukcja zarzutu dla urzędnika państwowego

w dniu 10 stycznia w Warszawie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, jako funkcjonariusz publiczny w Urzędzie wykonują obowiązki Kierownika, nie dopełnia ciążących na nim obowiązków wynikających z art. 306e §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997?. Ordynacja podatkowa Dz.U.2023.2383 t.j. z dnia 2023.11.06) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe 9Dz.U. 2015.2355 z dnia 31.12.2015?.), sprawdzenia na podstawie dokumentacji organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych, stanu zaległości podatkowych i wydał mające znacznie prawne wynikające z ww. przepisów zaświadczenie w podatkach, podczas, gdy na dzień sporządzenia za (ustalone na podstawie bazy Poltax2BPlus) za luty, marzec, udzielając pomocy osobom (…)

tj. o czyn z art. 231 par 1 i 2 kk w zb. z art. 271 par. 1 i 3 kk w zb. z art. 18 par 3 kk w zw. z art.297 § 1 kk w zw. z art. 12 par 1 kk

 

Odpowiedzialność karna urzędników wykonujących swoje obowiązki w rozbudowanych instytucjach.


Osoby pełniące funkcje publiczne są szczególnie narażone na różnego rodzaju próby wpływania na sposób wykonywania obowiązków, ich bezstronność czy procesy decyzyjne. W praktyce adwokackiej spotykamy się z sytuacjami w których stawiane są zarzuty karne dla urzędników państwowych, pełniących funkcję publiczną bądź funkcjonariusz publiczny. Posiadany doświadczenie w obronach zarówno w procesach karnych jak również postepowaniach dyscyplinarnych, z uwzględnieniem odpowiedzialności pracowników służby cywilnej. Analizy konstrukcji przestępstwa nadużycia władzy, łapownictwa, poświadczenia nieprawdy i zmuszania do określonych zeznań.


Adwokat Krzysztof Tumielewicz. Doświadczenie w obronach w sprawach o czyn z art. 231 Kodeksu Karnego. Obrony urzędników państwowych, w tym urzędników skarbowych, Naczelników Urzędów Skarbowych, Dyrektorów, pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych.

 

Zobacz również

Dozór elektroniczny również dla osoby karanej - SDE uwzględnione zażalenie obrońcy

Adwokat Szczecin - Szkolenie dla Aplikantów Adwokackich Szczecińskiej Izby - III rok

Dobrze poprowadzona sprawa o śmiertelny wypadek drogowy

Obrony w sprawach karnych

Szkolenia w sprawach karnych - Adwokat Szczecin - Kancelaria Adwokacka Tumielewicz