Usługi

Prawo cywilne

Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej prowadzą sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (prawo cywilne). 

Reprezentujemy naszych Klientów (zarówno podmioty gospodarcze, jak również Klientów Indywidualnych). Poczynając od spraw o zapłatę, przez sprawy o przez sprawy Konsumentów, o ochronę dóbr osobistych (w tym posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów publicznych). Reprezentujemy firmy, jak również osoby fizyczne. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko Skarbowi Państwa. Możemy pochwalić się odszkodowaniami na poziomie już kilkuset tysięcy złotych (900.000 zł). Posiadamy doświadczenie z obsłudze przedsiębiorstw, w tym ich zbywaniu, w tym np. zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Prowadzimy sprawy w zakresie wad oświadczenia woli, w tym np. ustalenia nieważności umów, oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu, czy pozornych (pozorność).

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym co do treści i wykonywania prawa własności, reprezentując naszych Klientów, w sprawach z zakresu: ustalenia służebności, wydania, eksmisji, bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienia drogi koniecznej, przekroczenia granic przy wznoszeniu budynków. Obsługujemy transakcje nabycia / zbycia nieruchomości. Prowadzimy postepowania o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, rozliczenia nakładów, ochronę posiadania, przywrócenie utraconego posiadania, ochronę posiadania.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych z zakresu wykonania umów, ich nienależytego wykonania. Z zakresu klauzul niedozwolonych, w tym przeciwko Bankom, dużym korporacjom (koncernom paliwowym). Możemy pochwalić się sukcesami w tych dziedzinach. Prowadziliśmy sprawy w tych obszarach w sądach w całej Polsce.

Prowadzimy procesy w sprawach o czyny niedozwolone (tzw. odpowiedzialność deliktowa), sprawach odszkodowawczych, o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, szkody majątkowe wynikające ze śmierci (wpadki drogowe, inne). Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach tzw. skargi paulińskiej (Actio Pauliana), sprawy z zakresu tzw. ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (zarówno w wątku cywilnym, jak również karnym – art. 300 KK).

Sprawy z zakresu rękojmi za wady, wady fizyczne rzeczy, sprawy konsumenckie.

Sprawy z tytułu wykonania, rozliczenia umowy o dzieło, umowy o roboty budowalne, gdzie Kancelaria posiada doświadczenie w przygotowaniu projektów umów o roboty budowlane.

 

Adwokat prawa cywilnego, Szczecin, Zachodniopomorskie, Poznań, Wielkopolskie, Gorzów Wlkp. Lubuskie, Polska.

Kancelaria Adwokacka Tumielewicz świadczy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym udzielnie porad prawnych, sporządzenie analiz i opinii prawnych, reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie, i urzędami, reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami (windykacja należności), udział w negocjacjach między stronami, udział w postępowaniach mediacyjnych (mediacja cywilna), sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie pism, wezwań do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg, kasacji), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Reprezentujemy Naszych Klientów w między innymi sprawach o rozwód, podział majątku, zapłatę, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień, eksmisję, ustanowienie służebności, ubezwłasnowolnienie, wyjawienie majątku, upadłość konsumencką, tzw. wieczystoksięgowych, w tym o ustalenie rzeczywistej treści księgi wieczystej, w sprawach dotyczących ochrony prawa własności, o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego (ochrona posiadania), wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, bezumowne korzystanie, naruszenie dóbr osobistych, sprawy cywilne.

Na kanwie prowadzonych przez naszą Kancelarię Adwokacką Tumielewicz spraw, zapadło kilka ważkich dla orzecznictwa Sądów cywilnych rozstrzygnięć, np. w sprawie o podział majątku wyrok Sądu Najwyższego, który istotnie przemodelował sprawy o podział majątku:

https://www.rp.pl/Rodzina/302269903-Po-jakich-cenach-dzielic-majatek-dorobkowy-przy-rozwodzie---uchwala-Sadu-Najwyzszego.html

Możemy pochwalić się sukcesami w złożonych sprawach cywilnych – gdzie po latach walki, udawało się doprowadzić sprawy do sprawiedliwych rozstrzygnięć mimo nieprzychylnego Sądu, po drugiej stronie kilku naprawdę uznanych Kancelarii, w składzie których zasiadają profesorowie prawa. Jedną z takich dla Nas ważnych, a mających bulwersujący przebieg była sprawa wiedziona przed poznańskimi Sadami, przeciwko Markowi W. który planował oszukać reprezentowanego przez Naszą Kancelarię Klienta, wykonawcę robót budowlanych https://superwizjer.tvn.pl/jak-unika-kary-syn-prokuratora,1872957,v.html

 

Pomagamy w tworzeniu umów cywilnoprawnych. Pomagamy sformułować treść umów, współpracujemy z notariuszami. Podpowiadamy jak sformułować główne obowiązki stron, kwestie odpowiedzialności za niewykonanie umowy, sposób dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów.

 

Zapraszamy do współpracy

Zobacz również

Odszkodowania

Przekazanie kary pozbawienia wolności do innego kraju

Prawo administracyjne

Nieruchomości

Podział majątku