Usługi

Ochrona środowiska - Przestępstwa przeciwko ochronie środowiska - Obrony w sprawach karnych

Ochrona środowiska – obsługa prawna podmiotów działających w we wszystkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska. Pomoc prawna w przedmiocie oddziaływania na środowisko, zagadnienia prawne regulacji gospodarki odpadami, emisji gazów, hałasu, wody, ścieków, recyklingu, inne. Obsługujemy prawnie podmioty z wielu różnych branż, w tym takich jak handel, energetyka, gospodarka odpadami, przemysł motoryzacyjny, transport i rolnictwo.


Wspieramy Naszych Klientów w sprawach środowiskowych. Obsługujemy Naszych Klientów uwzględniając zagadnienia prawne obejmujące prawo cywilne, prawo handlowe, prawo karne. Posiadamy doświadczenie, możemy się wykazać stosownymi Referencjami w obsłudze prawnej spraw karnych, obronach w sprawach karnych dotyczących spraw karnych, przepisów karnych - Przestępstw przeciwko środowisku - Kodeks karny, a także przepisów karnych z ustaw szczególnych prawo ochrony środowiska.

Współpracujemy z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, umożliwiające formułowanie praktycznych porad prawnych i rozwiązań z ochrony środowiska.
W doradztwie prawnym z dziedziny ochrony środowiska mamy doświadczenie w kwestiach biznesowych, technicznych i przyrodniczych. Stale współpracujemy z najlepszymi prawnikami, pracownikami naukowymi, specjalistami, których w sprawach tego wymagających angażujemy od obsługi prawnej złożonych zagadnień środowiskowych. Zapewniamy wszechstronne podejście prawne, biznesowe.
Wspieramy inwestycje środowiskowe
Pomagamy Naszym klientom w realizacji inwestycji objętych np. programami Natura 2000. Wspieramy prawnie i współpracujemy z branżystami w przedmiocie np. raportu o oddziaływaniu na środowisko. Decyzje i pozwolenia środowiskowe. Reprezentujemy Naszych klientów przed sądami i urzędami, w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych. Wspieramy prawnie i biznesowo, przedsiębiorców planujących rozbudowę istniejących inwestycji.
Pomoc prawna, adwokaci, zespół prawników, wspierający w zakresie przepisów środowiskowych, przepisów dotyczących odpadów. Reprezentujemy klientów w kontaktach z urzędami, organami władzy publicznej. Realizujemy audyty środowiskowe.
Optymalizacja kosztów
Analizujemy obciążenia klienta opłatami za korzystanie ze środowiska, opłaty.
Zarządzanie sytuacjami trudnymi w trakcie kontroli środowiskowych, WIOŚ, Urzędy Gminy, Urzędy Marszałkowskie
Podejmujemy czynności obronne przed karami i podwyższonymi kosztami. Przygotowujemy strategie działania prawnego w związku z zarzutami naruszenia prawa ochrony środowiska.
Ochrona prawna inwestycji budowalnych
Oferujemy kompleksową obsługę prawną w przedmiocie ochrony środowiska, gospodarki odpadami.
Wspieramy Klientów w przedmiocie realizacji obowiązków związanych z rejestracją przedsiębiorców w systemie Bazy Danych Odpadowych (BDO). Wspieramy przy prowadzeniu dokumentacji odpadowej.
Pomoc prawna przy realizacji obowiązków nałożonych ustawą o gospodarce odpadami
Przygotowywanie, opiniowanie umów związanych z gospodarowaniem odpadami, umów związanych z ochroną środowiska
Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami
Pomoc prawna przy uzyskaniu pozwoleń środowiskowych, w tym zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
Analizy prawne przepisów środowiskowych, obsługa prawna inwestycji budowalnych środowiskowych
Reprezentacja w sprawach karnych, karnych gospodarczych, sprawach cywilnych, sprawach administracyjnych, w tym związanych z naruszeniem przepisów środowiskowych, w tym przepisów karnych
Przepisy karne
Rozdział 22 - Przestępstwa przeciwko środowisku - Kodeks karny.
Przestępstwa przeciwko środowisku
Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie]
Art. 182. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach]
Art. 183. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami]
Art. 184. [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym]
Art. 185. [Kwalifikowane typy przestępstw ochrona środowiska]
Art. 186. [Brak dbałości o urządzenia ochronne]
Art. 187. [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów]
Art. 188. [Działalność zagrażająca środowisku]
Art. 188a. [Dobrowolne naprawienie szkody w środowisku]

Przepisy karne
Odpowiedzialność karna - Prawo ochrony środowiska.
Dział 2 - Odpowiedzialność karna - Prawo ochrony środowiska.
Art. 330. [Niezapewnienie ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych]
Art. 331. [Brak informacji o terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji]
Art. 331a. [Nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w wojewódzkich programach ochrony powietrza]
Art. 332. [Nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w planie działań krótkoterminowych]
Art. 332a. [Naruszenie wymagań w zakresie zamieszczania w reklamie i materiałach promocyjnych informacji o produkcie]
Art. 333. [Naruszenie obowiązku prowadzenia i przechowywania pomiarów poziomów substancji w powietrzu]
Art. 334. [Brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej]
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.
Art. 335a. [Brak prowadzenia badań i przechowywania wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi]
Art. 335b. [Naruszenie obowiązki zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi]
Art. 335c. [Naruszenie obowiązku przeprowadzania remediacji]
Art. 335d. [Prowadzenie remediacji niezgodnie z ustalonym planem remediacji, nieprzedłożenie projektu planu remediacji, uniemożliwienie przeprowadzenia remediacji lub prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi]
Art. 336. [Używanie do prac ziemnych gleby lub ziemi zawierających niedopuszczalną zawartość substancji]
Art. 337a. [Naruszenie warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu]
Art. 338. [Brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale ograniczającej używanie jednostek pływających na wodach stojących oraz płynących]
Art. 338a. [Naruszenie obowiązku wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku]
Art. 338b. [Naruszenie obowiązku terminowego przekazywania wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku]
Art. 339. [Niedotrzymywanie standardów emisyjnych w sytuacji braku wymogu uzyskania pozwolenia]
Art. 339a. [Naruszenie obowiązków przez prowadzących źródła spalania paliw objętych Przejściowym Planem Krajowym]
Art. 340. [Naruszenie obowiązków prowadzenia i przechowywania pomiarów wielkości emisji]
Art. 341. [Naruszenie obowiązku przedkładania organom wyników pomiarów mających szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska]
Art. 342. [Naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania]
Art. 343. [Naruszenie zakazu używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających]
Art. 344. [Naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska]

Art. 345. [Brak oczyszczenia lub unieszkodliwienia instalacji lub urządzeń z substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska]
Art. 346. [Naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie wykorzystania substancji stwarzające szczególne zagrożenie]
Art. 347. [Brak zamieszczenia informacji o negatywnym oddziaływaniu na środowisko produktów z tworzyw sztucznych]
Art. 348. [Naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu produktów niespełniających wymagań]
Art. 349. [Naruszenie obowiązku prowadzenia/przeprowadzenia pomiarów poziomów wprowadzanych substancji lub energii]
Art. 350. [Brak przedłożenia wyników pomiarów mających szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska]
Art. 351. [Eksploatowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków]
Art. 351a. [Ujawnienie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności weryfikatora środowiskowego]
Art. 351b. [Bezprawne używanie znaków udziału w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)]
Art. 351c. [Naruszenie obowiązku sporządzenia raportu końcowego]
Art. 352. [Brak niezwłocznego zawiadomienia o wystąpieniu awarii]
Art. 353. [Niewykonanie obowiązków w razie wystąpienia awarii]
Art. 354. [Niewypełnienie obowiązków przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej]
Art. 355. [Uruchomienie zakładu lub jego części oraz dokonanie zmiany bez pozytywnego zaopiniowania przez organy Państwowej Straży Pożarnej]
Art. 358. [Niedopełnienie obowiązków nałożonych decyzją w sprawie ustalenia grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina]
Art. 359. [Naruszenie obowiązku terminowego przekazywania informacji i danych]
Art. 360. [Niewykonywanie decyzji administracyjnych]
Art. 361. [Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]

Zobacz również

Prawo cywilne

Sukcesja dziedziczenie

Prawo gospodarcze

Rozwód z winy

Prawo pracy