Usługi

Przekazanie kary pozbawienia wolności do innego kraju

Pomoc prawna przy przekazaniu kary, wyroku do wykonania, do innego kraju

Czy można odbywać karę pozbawienia wolności w innym kraju ? Tak można. 

Co należy zrobić, aby odbywać karę pozbawienia wolności w innym kraju ? Złożyć dobrze uzasadniony wniosek.  

Np. kraju miejsca swojego zamieszkania, miejsca zameldowania, pracy, prowadzenie firmy ?

Adwokat - Adwokaci - sprawy karne Szczecin - www.adwokat-tumielewicz.pl

Nie mieszkam w Polsce i chcę odbywać karę w kraju swojego zamieszkania - co mogę zrobić ?

Skazany przez Sąd polski ma możliwość ubiegania się, żłożenia wniosku o odbywanie kary pozbawienia wolności w innym kraju Unii Europejskiej.

Procedura wygląda tak, że należy wystąpić do właściwego Sądu Okręgowego. Można również domagać się wstrzymania wykonania kary lub odroczenia wykonania kary. 

Jednym z warunków jest miejsce zamieszkania poza RP. Im ściślejsze związki z innym krajem, tym większe szanse na przekazanie sprawy do wykonania. W takiej sytuacji właściwy Sąd Okręgowy za zgodą skazanego może wystąpić do sądu innego państwa Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia w tym innym Państwie.

 

Przykładowe Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie poniżej. 

Jak złożyć wniosek o wykonanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności w innym Państwie ?

Skazany lub jego obrońca mogą wystąpić z takim wnioskiem do właściwego Sądu Okręgowego, w którego obszarze wydano prawomocny wyrok na karę pozbawienia wolności. Po wpłynięciu wniosku Sąd Okręgowy kompletuje dokumenty, i wyznacza termin posiedzenia. Sąd Okręgowy ocenia czy takie przekazanie jest dopuszczalne. Analizuje względy wychowawcze i zapobiegawcze kary.

Wniosek taki należy dobrze uzasadnić. W przypadku obywateli polskich, którzy chcą odbywać karę w innym państwie sąd polski musi uzyskać zgodę tego państwa, na odbywanie przez obywatela Polski kary w tym państwie.

Przykład z praktyki Naszej Kancelarii

Pierwszy krok. 

III Kop 47/22
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data wpływu: 07.03.2022
Data zakończenia: 25.05.2023
ZAKOŃCZONA
Referent: SSO Joanna Wieczorkiewicz-Kita
Strony postępowania: adw. Krzysztof Tumielewicz, Sebastian, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie IV Wydział Organizacyjno-Sądowy
Przedmiot sprawy: Wystąpienia do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611t-611tf kpk)

Sygn. akt III Kop 47/22
POSTANOWIENIE
Dnia 6 kwietnia 2022 r.
Sąd Okręgowy w Szczecinie w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SO Joanna Wieczorkiewicz - Kita
po rozpoznaniu w sprawie
Sebastiana
wniosku Sądu Rejonowego w Gryfinie
o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
na podstawie art. 611ta § 1 k.p.k.
postanawia
zwrócić się do właściwego organu Republiki Federalnej Niemiec o wyrażenie zgody na przekazanie do wykonania na terytorium Niemiec wyroku Sądu Rejonowego w z dnia 27 listopada 2020 r. sygn. akt II K 86/19, którym wymierzono S karę 2 lat pozbawienia wolności, w trybie konsultacji.

UZASADNIENIE
Obrońca skazanego wystąpił z wnioskiem o wystąpienie do właściwego organu Republiki Federalnej Niemiec o wykonanie na terenie Niemiec prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego z dnia 27 listopada 2020 r. sygn. akt II K 86/19, którym wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności.
Stosownie natomiast do treści art. 611ta § 1 k.p.k. sąd zwraca się w trybie konsultacji do właściwego sądu lub innego organu tego państwa o zgodę na przekazanie orzeczenia do wykonania, a co może wyczerpać tryb niezbędnego postępowania w tej sprawie w przypadku zgody organów Republiki Federalnej Niemiec.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

 

 

Mozna również domagać się wstrzymania wykonania kary lub jej odroczenia

Przykład z Naszej Kancelarii: 

 

Sygnatura akt II Ko 185/22

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA - wypis

 dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny

   Przewodnicząca:      Sędzia Agnieszka Brodzińska

          Protokolant:      st.sekr.sąd.Anna Kościukiewicz

 rozpoznał sprawę  Sebastiana

z wniosku

w przedmiocie sprawy karne - Odroczenie wykonania kary i wstrzymanie wykonania kary

                                                            Sąd postanowił

na podstawie art. 9 § 4 kkw wstrzymać wykonanie kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sadu Rejonowego w Gryfinie z dnia 27 listopada 2020 w sprawie IIK 86/19 do czasu wydania decyzji w sprawie przejęcia kary do wykonania przez Republikę Federalną Niemiec

                                                            Uzasadnienie

        

            Zasadny okazał się wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji kiedy został uwzględniony wniosek obrońcy skazanego o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności na terenie Republiki Federalnej Niemiec, osadzenie skazanego do odbycia tej kary na terenie RP byłoby niecelowe, skoro zachodzą przesłanki do odbycia tej kary w Niemczech.

 

 

 

Adwokat sprawy karne Szczecin 


Pomoc przy formułowaniu wniosków do sądu.

Kompleksowa reprezentacja we wszystkich typach spraw karnych. 

 

Adwokat od spraw karnych.  

Przekazanie wykonania kary pozbawienia wolności z Polski do Niemiec. 

Wykonanie kary w państwie członkowskim

Procedura przekazania kary do Niemiec lub innego Państwa. 

 

Zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią Adwokacką Tumielewicz 918205157, 608622488. 

 

 

Zobacz również

Rozwód z winy

Prawo cywilne

Prawo medyczne # błędy lekarskie # dochodzenie odszkodowań

Ochrona środowiska - Przestępstwa przeciwko ochronie środowiska - Obrony w sprawach karnych

Obrony w sprawach karnych - pomoc obrońcy - co możemy dla Państwa zrobić ?