Usługi

Podział majątku

Podział majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu

Adwokaci z Naszej Kancelarii pomogą przy podziale majątku wspólnego czy rozliczeniu konkubinatu. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno gdy chcą dokonać tzw. umownego podziału majątku, który stanowi jeden z dwóch sposobów na dokonanie podziału majątku po ustaniu małżeństwa (lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej – umownie lub przed sądem).

Podział umowny majątku wspólnego możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku. Wówczas należy wypracować umowę o podział majątku, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków.  

Drugi ze sposobów podziału majątku – to podział sądowy. W sprawie o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego powinien zawierać informacje co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość poszczególnych jego składników, i co kto chciałbym dla siebie, drugiego, względnie na sprzedaż i podział środków. Podziałowi podlega tylko majątek wspólny byłych małżonków. 

Na kanwie jednej ze spraw o podział majątku prowadzonych przez Naszą Kancelarię Adwokacką doszło do wydania przełomowego orzeczenia Sadu Najwyższego w sprawie o podział majątku, które określiło zasady podziału majątku.

 

https://www.rp.pl/Rodzina/302269903-Po-jakich-cenach-dzielic-majatek-dorobkowy-przy-rozwodzie---uchwala-Sadu-Najwyzszego.html

 

Rozliczenie konkubinatu

Sprawy rozliczenia majątkowego byłych konkubentów, bywają trudniejsze niż sprawy o podział majątku wspólnego małżonków. Wśród podstaw są między innymi przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu - tj. art. 405 Kodeksu cywilnego i następne. Mówią, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdy to nie jest możliwe – do zwrotu jej wartości. Równie ważny jest art. 409 k.c., który stanowi, że obowiązek zwrotu korzyści wygasa, jeżeli wzbogacony ją zużył lub utracił, chyba że powinien liczyć się ze zwrotem. 


Zazwyczaj po kilku , kilkunastu latach związku zostaje pewien majątek. Byli konkubenci coraz częściej domagają się zapłaty pieniędzy po rozstaniu. Domagają się rozliczenia między innymi nakładów na remonty, oczekują waloryzacji, itp. Można się domagać rozliczania nakładów, należy wiedzieć według jakich cen, z jakiego okresu, czy należy uwzględnić zużycie, pomniejszyć o amortyzację w czasie konkubinatu, itd. Czy należy uwzględniać korzyści, jakie konkubent i jego dzieci uzyskały z tego powodu, że np. mieszkały w domu drugiego konkubenta ?

Należy pamiętać, że jeśli chcemy dochodzić rozliczenia konkubinatu – niezwykle ważne jest bardzo precyzyjne wskazane i udokumentowane. W tych procesach obowiązuje bowiem jeszcze większy formalizm i rygoryzm niż przy sprawach o podział majątku wspólnego. Strona pozwana ma większe możliwości obrony.

Zobacz również

Ochrona środowiska - Przestępstwa przeciwko ochronie środowiska - Obrony w sprawach karnych

Prawo gospodarcze

Sukcesja dziedziczenie

Prawo karne

Prawo pracy